เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และตระหนักเห็นคุณค่าของวิถีพื้นถิ่น เคารพ ยอมรับความแตกต่างภายในชุมชน ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Week9

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจ เคารพและยอมรับความแตกต่างของคนในชุมชนที่ตนอยู่ และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้


Week
Input
Process
Output
Outcome


9
11- 15ก.ค.
59
โจทย์
ความสัมพันธ์
- ครอบครัวในชุมชน
- ระหว่างชุมชนรอบข้าง

คำถาม
- จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน
?
- เราจะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขได้อย่างไร?

เครื่องมือคิด
-  Brainstorms ระดมความคิดเห็นจากสิ่งทีได้ฟังจากข่าว
- Round Robin วางแผนจัดเตรียมแสดงละคร
- Key Question ตั้งคำถามจากการนำเสนอละคร
- Show and Share นำเสนอละคร /นิทาน
-  Wall Thinking นิทาน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ/แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ข่าว
วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ชง
- ครูเล่าข่าวเหตุการณ์จริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชุมชน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งทีได้ฟัง
ชง
- ครูจัดเตรียมฉลาก 5 เหตุการณ์ เช่น งานบุญ
วันสำคัญ เหตุวัยรุ่นทะเลาะกันระหว่างหมู่บ้าน
ฯลฯ
- ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม จับฉลากจำลองเหตุการณ์ /สถานการณ์ในปัจจุบัน ที่เตรียมไว้
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กลุ่มตนเองได้ไป
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนจัดเตรียมซ้อมละคร
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
เชื่อม
นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอละครสถานการณ์ ที่ได้
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เราจะมีวิธีป้องกันอย่างไร? ? เราจะอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุขได้อย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากการนำเสนอละครของแต่ละกลุ่ม
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง
ครูเปิดคลิปวีดีโอ “ชุมชนอมยิ้ม”ให้นักเรียนได้ดู
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
ใช้
นักเรียนทำนิทานชุมชนอมยิ้ม
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละคนนำเสนอนิทานชุมชนอมยิ้มของตนเองให้ครูและเพื่อนๆ ได้ฟัง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากการนำเสนอ
ศุกร์ (ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังและสิ่งที่ได้ทำ
- เตรียมนำเสนองานกลุ่มที่จับฉลากได้
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- นิทานชุมชนอมยิ้ม
- ละคร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ความรู้
เข้าใจ เคารพและยอมรับความแตกต่างของคนในชุมชนที่ตนอยู่ และสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน/เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างภาพชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์8 หน่วยอีสานบ้านเฮา คุณครูและพี่ๆป.1 ร่วมกันพูดคุยแสดงถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของชุมชน ซึ่งพี่ป.1 ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในชุมชนตนเอง อย่างเช่น พี่หนุน : ตอนเช้าคนในชุมชนจะตื่นมาเช้าๆเพื่อใส่บาตรพระสงฆ์ พี่ฟอร์ด: ครูครับเด็กในชุมชนที่ตัวโตๆ เขาตีกันแล้วตำรวจก็มาจับไป ทั้งสัปดาห์พี่ป.1 ร่วมกันวางแผนซ้อมละครความสัมพันธ์ของชุมชน แบ่งเป็น2 กลุ่มด้วยกัน แต่ละกลุ่มได้นำเสนอให้กันและกันร่วมชม ให้กำลังใจ ต่อเติมกัน ทุกคนสนุกและสังเกตเห็นว่าพี่ป.1 มีทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่น การรับฟังกันและกัน มีการวางแผนการนำเสนอละคร มีการแก้ปัญหากันในกลุ่มขณะที่ซ้อมละคร สามารถทำออกมาได้ดีค่ะ

    ตอบลบ