เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และตระหนักเห็นคุณค่าของวิถีพื้นถิ่น เคารพ ยอมรับความแตกต่างภายในชุมชน ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Week3

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจสามารถออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีขั้นตอน และสร้างสรรค์

Week
Input
Process
Output
Outcome

3
30 พ.ค. –
3 มิ.ย.59

โจทย์
ออกแบบและวางแผนปฏิทินการเรียนรู้

คำถาม 
นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ในQuarter นี้ได้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้ ?

เครื่องมือคิด
-  Brainstorms ระดมความคิดเห็นวางแผนการเรียนรู้
- Round Robin การทำปฏิทินการเรียน
- Blackboard Share ออกแบบปฏิทินการเรียนรู้
- Show and Share นำเสนอปฏิทินการเรียนรู้
Wall Thinking ปฏิทินการเรียนรู้
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
เชื่อม
 ครูและนักเรียนทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมกัน 
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะวางแผนการเรียนรู้ในQuarter นี้ได้อย่างไรให้น่าสนใจและเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน?
เชื่อม
ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนเป็น 5 กลุ่ม นักเรียนช่วยกันคิดออกแบบวางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
เชื่อม
ครูและนักเรียนช่วยกันคิดออกแบบวางแผนทำปฏิทินการเรียนรู้ (ต่อ)
ใช้
ครูและนักเรียนร่วมกันทำปฏิทินการเรียนรู้

พุธ (ชั่วโมง)
ใช้
ครูและนักเรียนร่วมกันทำปฏิทินการเรียนรู้ให้สมบูรณ์

พฤหัสบดี (ชั่วโมง)
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปฏิทินการเรียนรู้

ศุกร์ (ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
-นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนปฏิทินการเรียนรู้
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์


ชิ้นงาน
- ปฏิทินการเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
สามารถออกแบบและวางแผนการเรียนรู้ของตนเองร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีขั้นตอน และสร้างสรรค์

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างภาพชิ้นงาน
กิจกรรมคู่ขนาน "เพาะต้นอ่อนทานตะวัน" 

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 3 แล้วค่ะสำหรับ หน่วย”อีสานบ้านเฮา” เป็นสัปดาห์ที่พี่ๆป.1 และคุณครูร่วมกันวางแผนปฏิทินการเรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter 1 /59 จากการวางแผนกิจกรรม 2 วัน ในวันที่ 3 คุณครูและพี่ๆป.1 ได้ร่วมกันจัดเตรียมขุยมะพร้าว ก้อนอิฐ และ ในช่วงบ่ายพี่ๆป.1 ได้ร่วมกันแช่เมล็ดทานตะวัน ซึ่งเกิดการสลับชั่วโมงในการแช่ และการหมัก
    ต้องแช่เพียงแค่ 8 ชั่วโมง แต่ แช่ไป 15 ชั่วโมง และต้องหมัก 15 ชั่วโมงแต่หมักไป 8 ชั่วโมง และในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิ.ย.59 พี่ๆป.1 ผู้ปกครองและคุณครูร่วมกันเพาะต้นอ่อนทานตะวันรวมทั้งหมด 24 ตะกร้า หลังจากเพาะเสร็จเรียบร้อยมีเมล็ดที่เหลืออยู่ คุณครูให้พี่ๆ ป.1 นำกลับไปทดลองปลูกเองที่บ้าน แล้วได้ผลอย่างไรเราจะนำกลับมาคุยกันในสัปดาห์ต่อไป พอเช้าวันศุกร์ พี่โชว์ : คุณครูครับโชว์ปลูกใส่ตะร้า 2 ใบ ผมดูเมื่อเช้ามันงอกแล้วครับ พี่โอบอ้อม : คุณครูคะหนูยังไม่ได้ปลูกเลย กลับไปปลูกวันนี้แล้วต้นอ่อนทานตะวันของหนูจะงอกหรือเปล่าค่ะ พี่แก้ม : คุณครูค่ะหนูใช้ตะกร้า 2 ใบ แม่พาเพาะค่ะ พี่ๆป.1 ทุกคนตื่นเต้นและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์เป็นอย่างดี

    ตอบลบ