เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และตระหนักเห็นคุณค่าของวิถีพื้นถิ่น เคารพ ยอมรับความแตกต่างภายในชุมชน ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Week8

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่น เช่น ของกิน ของใช้ ในหมู่บ้านของตนเองให้มีมูลค่าได้


Week
Input
Process
Output
Outcome


8
4-8 ก.ค.
59
โจทย์ : 
การประกอบการ
สร้างผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
(ของกิน ของใช้จากวัสดุพื้นถิ่น)

คำถาม
เราจะนำวัสดุพื้นถิ่นมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร?

เครื่องมือคิด
-
 Brainstorms ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
- Blackboard  Share วัสดุพื้นถิ่นที่จะสร้างผลิตภัณฑ์
- Flow Chart  ขั้นตอนการสร้างผลิตภัณฑ์
- Show and Share นำเสนอผลิตภัณฑ์
-  Wall Thinking ภาพขั้นตอนการสร้างผลิตภัณฑ์

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ชง
- ครูให้นักเรียนได้เล่าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นพร้อมนำตัวอย่างมาให้ดู
เชื่อม
 - ให้นักเรียนแต่ละคนตั้งคำถามสิ่งที่อยากรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนนำเสนอ
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม 5 กลุ่ม ร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์หมู่บ้านของตนเอง
- นักเรียนแต่ละกลุ่มพูดคุยจัดเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างผลิตภัณฑ์
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
เชื่อม
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากสิ่งที่ได้ออกแบบและเตรียมมา
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันทำผลิตภัณฑ์ของตนเอง
ใช้
นักเรียนทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตนเอง
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ใช้
นักเรียนทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตนเอง(ต่อ)
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันนำเสนอผลิตภัณฑ์ของคนเอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ
ใช้
วาดภาพและเขียนกระบวนการขั้นตอนการสร้างผลิตภัณฑ์
ศุกร์ (ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์


ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่นของ
- จัดเตรียมอุปกรณ์ในการสร้างผลิตภัณฑ์
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ตัวผลิตภัณฑ์
- วาดภาพและเขียนกระบวนการขั้นตอนการสร้างผลิตภัณฑ์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่น เช่น ของกิน ของใช้ ในหมู่บ้านของตนเองให้มีมูลค่าได้

ทักษะ:
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- เลือกและคัดสรรวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ได้อย่างคุ้มค่า
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน/เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ
คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม
ตัวอย่างภาพชิ้นงาน
ภาพกิจกรรมคู่ขนาน "เพาะต้นอ่อนทานตะวัน" รอบที่ 4


1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นสัปดาห์ที่ 8 ที่พี่ๆป.1 เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุพื้นถิ่น ซึ่งพี่ป.1 แต่ละคนได้คิดและออกไปเก็บสิ่งต่างๆรอบตัวภายในพื้นที่ของโรงเรียน สำหรับมาทำชิ้นงานของตนเอง พี่ป.1สามารถทำออกมาได้อย่างสร้างสรรค์ตามจินตนาการของตนเองได้เป็นอย่างดี และคณะที่ทำคุณครูสังเกตเห็นว่าแต่ละคนมีทักษะการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หามาได้อย่างเหมาะสม จากนั้นคุณครูให้โจทย์พี่แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์ ในขณะนั้นพี่แต่ละกลุ่มใช้เวลาในการพูดคุยร่วมกันจนสามารถที่จะได้งานที่จะทำร่วมกัน คือ กลุ่มที่ 1 สานของใช้จากกล่องนม กลุ่ม 2 พวงกุญแจจากไม้ 3 ชารางจืด 4 ข้อมือจากลูกปั่น 5 ผ้าพันคอ และในวันศุกร์มีคุณครูอ้น อาจารย์นฤมล พี่บูมและพี่บีม มาร่วมทำกิจกรรมทำโมบายจากวัสดุธรรมชาติ เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชสมุนไพร พี่ป.1 ตื่นเต้นและสนุกกับการทำกิจกรรมในแต่ละช่วง

    ตอบลบ