เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และตระหนักเห็นคุณค่าของวิถีพื้นถิ่น เคารพ ยอมรับความแตกต่างภายในชุมชน ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Week1

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถปรับตัวในการเรียนรู้ใหม่  เพื่อนใหม่  สามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างสมเหตุสมผล


Week
Input
Process
Output
Outcome

1
16-20 พ.ค.
59

โจทย์ :
สร้างฉันทะ /สร้างแรงบันดาลใจ
- การปรับตัว
- สิ่งที่อยากเรียนรู้
- ชื่อหน่วย

คำถาม
- ทำไมจึงได้มาพบเจอกันที่โรงเรียน ? มาอยู่ร่วมกันเพื่อทำอะไร ?
- นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้ ?                  

เครื่องมือคิด
       
-
 Round Robin สร้างข้อตกลงร่วมกัน
- Card and Chart  เรื่องที่อยากเรียนรู้
- Blackboard Share ชื่อหน่วย
- Show and Share นำเสนอสิ่งที่อยากเรียนรู้

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บริเวณรอบโรงเรียน
- คลิปวีดีโอ “หนูนากับหนูเมือง”

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ทำไมจึงได้มาพบเจอกันที่โรงเรียน? มาอยู่ร่วมกันเพื่อทำอะไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากกิจกรรม
ชง
- ครูพานักเรียนเดินสำรวจภายในตึกประถม  เช่น  ห้องเรียน ห้องน้ำ  ห้องสำนักงานครู  มุมต่างๆ ภายในอาคารเรียน ฯลฯ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะใช้สถานที่ร่วมกันกับเพื่อน พี่ อย่างไร?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากกิจกรรมที่ได้ทำ
- ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงร่วมกันในห้องเรียน
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจรอบบริเวณโรงเรียน
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สังเกตเห็นอะไรทีเปลี่ยนแปลงไปบ้าง  รู้สึกอย่างไร  เมื่อก่อนเป็นอย่างไร ทำไมถึงเปลี่ยนไป?
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากการเดินสำรวจ
ชง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “หนูนากับหนูเมือง”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร  รู้สึกอย่างไร  แล้วหมู่บ้านหรือชุมชนที่เราเห็นเหมือนหรือต่างจากหมู่บ้านของเราอย่างไร?

เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ดู
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องอะไร เพราะเหตุใดจึงอยากเรียนรู้เรื่องนี้ ?"   
- ครูแจกกระดาษการ์ด ครึ่ง A ให้นักเรียนวาดภาพเขียนสิ่งที่อยากเรียนรู้ พร้อมเหตุผลที่อยากเรียนรู้
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันจัดหมวดหมู่เรื่องที่อยากเรียนรู้
ใช้
นักเรียนวาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
เชื่อม
นักเรียนร่วมกัน Show and Shareนำเสนอ เรื่องที่อยากเรียนรู้
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะตั้งชื่อหน่วยให้น่า สนใจ และอยากเรียนรู้อย่างไร?
เชื่อม
นักเรียนร่วมกันตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter 1/59  
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)

หยุดวันวิสาขบูชา

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับการวิถีในห้องเรียนและการอยู่ร่วมกัน
- พูดคุย ถาม-ตอบเกี่ยวกับคลิปวีดีโอที่ได้ดู
- การสร้างข้อตกลงของห้องเรียนร่วมกัน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อยากเรียนรู้และชื่อหน่วย
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

 ชิ้นงาน
- วาดภาพสิ่งที่อยากเรียนรู้
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้
เข้าใจและสามารถปรับตัวในการเรียนรู้ใหม่  เพื่อนใหม่  สามารถพูดอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างสมเหตุสมผล

ทักษะ
 :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม
 ตัวอย่างภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์แรกของการเปิดเรียน พี่ๆป.1 ต่างตื่นเต้นกับห้องเรียนใหม่และเพื่อนใหม่ 2 คน คือ พี่ดีดี และพี่กานต์ ในช่วงบ่ายของวันจันทร์หลังจากพี่ๆป.1 ได้ดูคลิปวีดีโอ “หนูนากับหนูเมือง” ได้ร่วมพูดคุยกันจากสิ่งที่สังเกตเห็น รู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร? พี่ป.1 ให้คำตอบที่หลากหลายตามความเข้าใจของตนเอง ได้อย่างน่าสนใจ อย่างเช่น พี่ฟอร์ด : ในเมืองใหญ่มีแต่ตึก ควันพิษก็เยอะ บรรยากาศไม่น่าอยู่เลยครับ พี่ป๋อ : ป๋อเคยอยู่กับแม่ครับ และทุกวันเวลาออกไปข้างนอกจะเจอแต่ควันดำๆ กลิ่นก็เหม็นครับ พี่หยก : บ้านเราน่าอยู่กว่าในเมืองค่ะ มีทั้งต้นไม้ มีปลา พี่แก้ม : ไม่ชอบในเมืองเลยค่ะ มีแต่ตึกที่เป็นสี่เหลี่ยม บ้านหนองโดนน่าอยู่กว่า มีทั้งสระน้ำใหญ่ๆ มีบัว มีปลา มีต้นไม้ สดชื่นดีค่ะ ในวันต่อมาครูและพี่ป.1 ได้แปรงร่างจากคำให้เป็นภาพโดยใช้ร่างกายของตนเองและเพื่อนในห้องทั้งหมด ซึ่งพี่ป.1 ทุกคนสามารถคิดสร้างสรรค์และเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆ รอบตัวได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น คำว่าทุ่งนา พี่ป.1 บางคนเป็นคันนา ดิน เมล็ดข้าว ปุ๋ย ปลา ปู ต้นข้าวอ่อน ต้นข้าวที่ออกรวง หุ่นไล่กา น้ำ ฯลฯ จากนั้นเขียนสิ่งที่ตนเองอยากเรียนรู้และร่วมกันตั้งชื่อหน่วยร่วมกัน ว่าหน่วย “อีสานบ้านเฮา”

    ตอบลบ