เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และตระหนักเห็นคุณค่าของวิถีพื้นถิ่น เคารพ ยอมรับความแตกต่างภายในชุมชน ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Week10

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและยอมรับกับสิ่งที่เป็นอยู่ในหมู่บ้าน /ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข


Week
Input
Process
Output
Outcome

10
18-22 ก.ค.
59

โจทย์ :
ชุมชนมุมมองใหม่

คำถาม
นักเรียนคิดว่าอีก 5 ปี หมู่บ้าน /ชุมชนของเราจะเป็นอย่างไร?

เครื่องมือคิด  
-  Round Robin ชุมชนมุมมองใหม่
- Show and Share  นำเสนอภาพชุมชนมุมมองใหม่
- Wall Thinking ภาพชุมชนมุมมองใหม่

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
วันจันทร์ – วันพุธ

วันหยุดต่อเนื่องวันสำคัญ
(วันอาสาฬหบูชา/ออกพรรษา)

วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่า
อีก 5 ปี หมู่บ้าน /ชุมชนของเราจะเป็นอย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
ใช้
นักเรียนวาดภาพชุมชนในอนาคตตามมุมมองของตนเอง
ศุกร์ (ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ภาระงาน :
พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนมุมมองใหม่
ชิ้นงาน :
- วาดภาพชุมชนมุมมองใหม่
 สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและยอมรับกับสิ่งที่เป็นอยู่ในหมู่บ้าน /ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ สามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน/เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่

ตัวอย่างภาพกิจกรรมตัวอย่างภาพชิ้นงาน


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 10 กับการเรียนรู้หน่วย “อีสานบ้านเฮา” ของพี่ๆป.1 ได้เรียนรู้เพียง 2 วัน เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่องวันเข้าพรรษา พี่ๆ.1 ได้เรียนรู้กิจกรรมการแห่เทียนร่วมกับคณะครู ผู้ปกครองที่วัดโพธิ์ย่อยบ้านยาง คุณครูและพี่ป.1 ร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับชุมชนในอีก 5 ปี ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร ซึ่งส่วนใหญ่เด็กๆ จะบอกว่าอยากให้มีวิถีการทำไร่ ทำนาดังเดิมโดยใช้ควายไถนา ไม่อยากให้มีรถไถ ทุกคนในชุมชนรู้จักการแบ่งปัน รักกัน ทำเอง กินเอง แล้วอยู่เป็น ให้รักบ้านเกิดตนเอง อย่าทิ้งชุมชนออกไปอยู่ในเมือง แต่ก็ยังอยากให้มีการตดต่อสื่อสารและการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วขึ้น สัปดาห์นี้พี่ป.1 เกิดทักษะการทำงาน การเลือกใช้อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานของตนเองมากขึ้น และทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละวิชาได้ดีค่ะ

    ตอบลบ