เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และตระหนักเห็นคุณค่าของวิถีพื้นถิ่น เคารพ ยอมรับความแตกต่างภายในชุมชน ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Week5

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจวิถีและการดำเนินชีวิตของคนในหมู่บ้าน ชุมชนที่ตนเองอยู่ เคารพและยอมรับในความแตกต่างของคนในหมู่บ้านได้


Week
Input
Process
Output
Outcome

5
13-17..
59
โจทย์ : 
วิถีและการดำเนินชีวิต

คำถาม
นักเรียนคิดว่าแต่ละหมู่บ้านมีการดำเนินชีวิตที่เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

เครื่องมือคิด
-
 Brainstorms ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับละคร
- Key Question ตั้งคำถามจากการนำเสนอละคร
- Think Pair Share จากการดูคลิปวีดีเพลง
- Show and Share นำเสนอละคร
-  Wall Thinking นิทานช่องวิถีชีวิต

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้

- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- คลิปวีดีโอ “รวมเพลงอีสานบ้านเฮา”
-ฉลากละคร


วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ชง
- ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ “รวมเพลงอีสานบ้านเฮา”
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นอะไร รู้สึกอย่างไร อะไรที่เห็นเหมือนกับในหมู่บ้านเรามีบ้าง แล้วคิดว่าทำไมถึงเหมือนหรือต่างกันอย่างไร? ในบทเพลงสื่อสารอะไรกับเรา เข้าใจว่าอย่างไร?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากสิ่งที่ได้ดู
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูเตรียมฉลาก (วิถีการกิน วิถีการทำนา/ไร่ การหาปลา การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชผัก ฯลฯ) เตรียมละครสื่อถึงวิถีและการดำเนินชีวิต
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน  5 กลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมาจับฉลาก
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองได้
- นักเรียนแต่ละกลุ่มซ้อมละครสื่อถึงวิถีและการดำเนินชีวิต
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
เชื่อม
- ครูเตรียมฉลากให้ Monitor ช่วยจับเพื่อเลือกกลุ่มที่จะได้นำเสนอละคร
- นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอละคร
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้จากการนำเสนอ
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ใช้
นักเรียนทำนิทานช่องวิถีชีวิต
เชื่อม
นักเรียนได้นำเสนอผลงานนิทานช่องวิถีชีวิต
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจากการนำเสนอ
ศุกร์ (ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์ภาระงาน
- สอบถามข้อมูลจากผู้ปกครอง ผู้รู้ในหมู่บ้านของตนเองเกี่ยวกับวิถีและการดำเนินชีวิตของคนในหมู่บ้านที่ตนเองอาศัยอยู่ 
- เตรียมนำเสนอละครวิถีและการดำเนินชีวิต
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
-ละครวิถีชีวิต
- นิทานช่องวิถีชีวิต
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจวิถีและการดำเนินชีวิตของคนในหมู่บ้าน ชุมชนที่ตนเองอยู่ เคารพและยอมรับในความแตกต่างของคนในหมู่บ้านได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน/ละครเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม
ตัวอย่างภาพชิ้นงาน
ภาพกิจกรรมคู่ขนาน "การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน"

พี่ๆป.1 คิดว่าเกิดอะไรขึ้นกับการเพาะต้นอ่อนทานตะวัน รอบที่ 2 ของเราคะ?
ครูคะอาจเป็นเพราะว่าเราผสมดินไม่ได้ส่วนก็ได้ค่ะ
ครูครับพวกเราหว่านเมล็ดทานตะวันหนาไปหรือเปล่า
แล้วพี่ๆป.1 จะทำอย่างไรต่อดีค่ะ? ............................ ผลผลิตรอบที่ 2 ที่ได้ คือ 2 กิโลกรัมมากกว่าครั้งแรก ครึ่งกิโลกรัม 
1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นสัปดาห์ที่ 5 ของหน่วยอีสานบ้านเฮา พี่ๆป.1 เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ผ่านการดูบทเพลง "อีสานบ้านเฮา" หลังจากดูจบพี่ๆป.1 สามารถสื่อความเข้าใจผ่านการแสดงละคร 5 เรื่องด้วยกัน เป็นครั้งแรกที่แต่ละกลุ่มร่วมกันคิดและออกแบบการแสดงของกลุ่มตนเอง ภายในเวลาแค่ 10 นาที ขณะที่แต่ละกลุ่มซ้อมละครอยู่นั้น คุณครูสังเกตเห็นว่าพี่ๆป.1 อย่างเช่น พี่โอบอ้อม: สามารถจัดการและแนะนำเพื่อนในกลุ่มได้ดี พี่หนุน : เล่นเป็นปลา ซึ่งสามารถสื่อบทบาทที่ตนเองได้ดี แต่ละกลุ่มก็แสดงละครร่วมกัน เด็กๆ ต่างชื่นชมและให้กำลังใจเพื่อนๆ ในสัปดาห์นี้มีกิจกรรมผู้ปกครองอาสาเพิ่มเติมทักษะงานฝีมือให้กับเด็กๆ ทุกคนสนุกและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะ

    ตอบลบ