เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และตระหนักเห็นคุณค่าของวิถีพื้นถิ่น เคารพ ยอมรับความแตกต่างภายในชุมชน ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Week7

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจและนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้


Week
Input
Process
Output
Outcome

7
27มิ..
-
1 ก.ค.
59
โจทย์ : 
ชีวิต งานและภูมิปัญญา


คำถาม
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?
- เราจะสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไร?

เครื่องมือคิด
-
 Brainstorms ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านตนเอง
- Blackboard  Share สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการไปทัศนศึกษา
- Key Question ตั้งคำถามสิ่งที่อยากเรียนรู้
- Show and Share นำเสนอบันทึกเล่มเล็ก
-  Wall Thinking บันทึกเล่มเล็ก

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง
- คุณครูอ้น/คุณครูนฤมล

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บ้านคุณครูอ้น
วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนคิดว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไร เป็นอย่างไร เราจะสืบสานและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไร?
เชื่อม
- ครูให้นักเรียนได้เล่าถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเองจาการไปสอบถามข้อมูลจากผู้รู้ในหมู่บ้านของตนเอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปทัศนศึกษาบ้านคุณครูอ้น เช่น ตั้งคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้?
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูและนักเรียนไปทัศนศึกษาบ้านหนองตาเข้ม อำเภอนางรอง เพื่อเรียนรู้ ชีวิต งานและภูมิปัญญา การเคารพธรรมชาติ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการไปทัศนศึกษา เราจะนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้มา?
เชื่อม
ครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการไปทัศนศึกษา
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเมื่อวาน
ใช้
นักเรียนทำบันทึกเล่มเล็กสิ่งที่ได้เรียนรู้
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
เชื่อม
นักเรียนนำเสนอบันทึกเล่มเล็กของแต่ละคน
ศุกร์ (ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการไปทัศนศึกษา
- พูดคุยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านตนเอง

ชิ้นงาน
- บันทึกเล่มเล็ก
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจและนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

ทักษะ
:
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน/ละครเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ


คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม
ตัวอย่างภาพชิ้นงานตัวอย่างภาพกิจกรรมคู่ขนาน "เพาะต้นอ่อนทานตะวัน" 
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 7 พี่ๆป.1 คุณครูและผู้ปกครอง เดินทางไปศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่หมู่บ้านหนองตาเข้ม อำเภอนางรอง ถึงแม้ฝนจะตก แต่พี่ๆป.1 สามารถเติมประสบการณ์นอกห้องเรียนได้เสมอ พี่ป.1ๆ ได้ทดลองทำยาแก้ปวดฟันจากใบข่อย เหงือกปลาหมอ การบูร สารส้ม และเกลือ นำทุกอย่างมาคลุกเคล้าด้วยการปั่นให้ละเอียด จากนั้นกรอกใส่ขวดแก้วใสใบเล็ก ได้นำกลับไปทดลองใช้เองที่บ้าน แล้วนำมาฝากคุณครูที่โรงเรียนได้ลองใช้ด้วยกัน วันต่อมาคุณครูให้พี่ป.1 เลือกสมุนไพร และออกไปเก็บสิ่งที่ตนได้มาให้เพื่อนๆ ได้ดู ชอมและทดลอง อย่างเช่น ใบข่อย พี่ป.1 บอกว่า คุณครูครับ/ค่ะ เอาขัดฟันได้จริงหรือเปล่าค่ะ ตอนที่เราลองขัดฟันรู้สึกเหมือนใช้กระดาษทรายมาขัด รู้สึกเสียวๆ ที่ฟันครับ เด็กๆ ได้สรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ของตนเอง พี่ป.1 เล่าว่าครูครับ/ค่ะ พวกเราประหลาดใจเรื่องทำไมสมุนไพรแต่ละอย่างมีประโยชน์เยอะจัง แถมยังต่างกันอีก อีกอย่างทำไมเครือหมาน้อยพอเราขยี้แล้วน้ำของมันกลายเป็นวุ้นได้อย่างไร ในเมื่อมันไม่ใช่ผงวุ้นที่เราทำขนมนี่คะ วันศุกร์พี่ป.1 ได้เพาะต้นอ่อนทานตะวันรอบที่ 4 รอบนี้เราทดลองใช้ดินเก่า และผสมดินใหม่เพิ่มเข้าไปดูว่าผลจะเป็นอย่างไร พี่ป.1 สนุกและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

    ตอบลบ