เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และตระหนักเห็นคุณค่าของวิถีพื้นถิ่น เคารพ ยอมรับความแตกต่างภายในชุมชน ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Gallery

ภาพประจำตัวนักเรียน 21 คน

เด็กหญิงกชกร ไกยสินธุ์ (พี่แป้ง)


เด็กหญิงจิตต์อภิญญา  เลาหศิรินาถ (พี่โอบอ้อม)


เด็กหญิงชนินาถ  พรมมา (พี่แก้ม)


เด็กหญิงปรมาภรณ์  ไพบึง (พี่มินทร์)


เด็กหญิงปิ่นประภา ทรัพย์สุข (พี่กุ้ง)


เด็กหญิงสิริรัตน์  นุกูลกิจ (พี่หยก)


เด็กชายชนกันต์  เอี่ยมสร้อย (พี่โชว์)


เด็กชายณัฐยศ  ศรีฤทธิ์ (พี่เป้)


เด็กชายนครินทร์  วรรณศรี (พี่ป๋อ)


เด็กชายนนทชา  แสงสว่าง (พี่นโม)


เด็กชายบัญญพนต์  แทนนำ (พี่ชิน)


เด็กชายบุญญกรินทร์  อาจเดช (พี่ฟอร์ด)

เด็กชายพีรพล  ฉิมรัมย์ (พี่เต้)


เด็กชายพีรพล  สิงห์น้ำ (พี่น้ำ)


เด็กชายศักดา   สิบรัมย์ (พี่ต้นกล้า)


เด็กชายสรัล   ไกรเกษมสุข (พี่หนุน)


เด็กชายดนุวศิน   อุดหนองเลา (พี่บอส)เด็กชายกษิดิ์เดช  แสนสีมล (พี่กาฟิวส์)


เด็กชายเมฆา  ดีพิมาย (พี่ดิน)


เด็กชายกันต์พงษ์  ทนงรักษ์ธรรม (พี่กานต์)


เด็กชายพชร  ลบเมือง (พี่ดีดี)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น