เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และตระหนักเห็นคุณค่าของวิถีพื้นถิ่น เคารพ ยอมรับความแตกต่างภายในชุมชน ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Week6

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารตามฤดูกาลที่มีในพื้นถิ่นและสามารถนำมาประกอบทำอาหารง่ายๆ ได้

Week
Input
Process
Output
Outcome

6
20-24มิ..
59
โจทย์ : 
อาหารตามฤดูกาล

คำถาม
- นักเรียนมีวิธีเลือกกินอาหาร ที่ทำให้มีสุขภาพดีได้อย่างไร?
- นักเรียนคิดว่าอาหารพื้นถิ่นของแต่ละหมู่บ้าน เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

เครื่องมือคิด
-
 Brainstorms ระดมความคิดเห็นจากการเดินสำรวจ
- Blackboard  Share อาหารพื้นถิ่น
- Flow Chart ขั้นตอนการทำอาหาร
- Mind Mapping ภาพฤดูกาลกับอาหาร
- Show and Share นำเสนอเมนูอาหาร
-  Wall Thinking ภาพขั้นตอนการทำอาหาร

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- ผู้ปกครอง

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บริเวณพื้นที่รอบโรงเรียน
- คลิปวีดีโอ “หลังคาอีสาน”
- วัตถุดิบ/อุปกรณ์ในการทำอาหาร
วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ชง
- ครูและนักเรียนเดินสำรวจรอบบริเวณโรงเรียน เพื่อดูเกี่ยวกับพืชผักผลไม้ สัตว์ต่างๆ
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสังเกตเห็นพืชผักชนิดใดบ้าง ในหมู่บ้านของเรามีผักอะไรบ้าง  สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเดินสำรวจ
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูเปิดคลิปวีดีโอ “หลังคาอีสาน” ให้นักเรียนได้ดู เพื่อให้นักเรียนเห็นถึงอาหารพื้นถิ่นและฤดูกาลกับอาหาร
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “สิ่งที่เราสังเกตเห็น ที่หมู่บ้านของเราเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ทำไมฤดูนี้ถึงมีไข่มดแดง ผักหวาน เห็ดฯลฯ ?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดู
ชง
- ครูเตรียมฉลากวัตถุดิบในการประกอบอาหารพื้นถิ่น เช่น ไข่มดแดง ผักหวาน เห็ด จิ้งหรีด หอย ฯลฯ
- ครูแบ่งกลุ่มนักเรียน 5 กลุ่ม จับฉลากเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหารพื้นถิ่น เช่น ไข่มดแดง ผักหวาน เห็ด จิ้งหรีด หอย ฯลฯ
เชื่อม
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันพูดคุยจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับประกอบเมนูอาหาร
- นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมการทำและนำเสนอกระบวนการ ขั้นตอนการทำอาหาร
วันพุธ (1 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนมีวิธีเลือกกินอาหาร ที่ทำให้มีสุขภาพดีได้อย่างไร?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันททวนขั้นตอนการทำอาหรของแต่ละกลุ่มอีกครั้ง
ใช้
นักเรียนวาดภาพสรุปขั้นตอนการทำอาหาร
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ไข่มดแดง ผักหวาน ฯลฯ เราจะได้กินช่วงฤดูไหน ทำไมถึงได้กินช่วงนี้เท่านั้น?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นอาหารที่มีตามฤดูกาลที่ตนเองรู้จัก
ใช้
นักเรียนวาดภาพฤดูกาลกับอาหาร
ศุกร์ (ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- พูดคุยแสดงความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ดูจากคลิปวีดีโอ/จากการเดินสำรวจ
- จัดเตรียมวัตถุดิบ/อุปกรณ์ในการทำอาหาร
 - พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอาหารที่ทำร่วมกัน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ประกอบอาหาร
- วาดภาพและเขียนขั้นตอนการทำอาหาร
- ฤดูกาลกับอาหาร
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายเกี่ยวกับอาหารตามฤดูกาลที่มีในพื้นถิ่นและสามารถนำมาประกอบทำอาหารง่ายๆ ได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
- เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
- เลือกและคัดสรรวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำอาหารได้อย่างเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน/ละครเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
- มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างภาพชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. หน่วย "อีสานบ้านเฮา" สัปดาห์ที่ 6 เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารตามฤดูกาล พี่ป.1 ได้ดูคลิป "หลังคาอีสาน" ที่สื่อถึงเรื่องราวของอาหารบ้านนาที่หาอยู่ หากิน ไปตามฤดูกาล ที่เรียบง่าย หลังจากที่ดูจบ พี่ป.1 สามารถเชื่อมโยงสู่ตนเองได้ อย่างเช่น พี่ป๋อ : ผมเคยกินเห็ดเปาะแปะ เม็ดกลมๆ มีสีดำ พี่หยก : ครูคะที่พี่ป๋อบอกนะ เขาเรียกเห็ดเผาะ พ่อเคยไปหา ต้องตื่นไปแต่เช้าค่ะ พี่เต้ : ครูครับแมงจีนูน ตอนกลางคืนมันจะมากินใบยอ วันต่อมาคุณครูให้โจทย์ ผักชนิดต่างๆ แต่ละกลุ่มไปเก็บมาไว้เพื่อรอทำอาหาร ในวันนี้ก็มีกลุ่มผู้ปกครองอาสามาช่วยค่ะ กลุ่มที่ 5 : ได้ผักกูด ปรากฏว่าคุณพ่อก็ไม่เคยรู้จัก คุณพ่อเปิดหาในโทรศัพท์ให้ ส่วนพวกเราวิ่งไปถามกับคุณป้าแม่ครัวที่โรงอาหาร แล้วเราก็สามารถเก็บผักกูดมาได้สำเร็จครับ /ค่ะ ทุกกลุ่มสามารถเก็บผักมาได้ครบทุกชนิดที่ได้ไป วันศุกร์พี่ป.1 และผู้ปกครองมาร่วมเรียนรู้การทำอาหารกินตามฤดูกาล เมนูในวันนั้นคือ แกงเห็ดเผาะ. ป่นแมงจีนูน ป่นปลาทู และเมี่ยงปลาร้าสุก ทุกคนได้ทำ ได้ชิม และได้ห่อกลับไปทานข้าวเย็นที่บ้านกันค่ะ ตลอดทั้งสัปดาห์ของการเรียนรู้ พี่ๆป.1 เกิดทักษะการแก้ปัญหา การเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่น การคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์ ทักษะชีวิตเกี่ยวกับการเลือกเป็น ทำเป็น กินเป็น

    ตอบลบ