เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และตระหนักเห็นคุณค่าของวิถีพื้นถิ่น เคารพ ยอมรับความแตกต่างภายในชุมชน ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Week4

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถอธิบายที่ตั้งของหมู่บ้าน และสามารถบอกเส้นทางไปหมู่บ้านตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้


Week
Input
Process
Output
Outcome


4
6-10 มิ..
59
โจทย์ : 
 บ้านเราอยู่ไหน

คำถาม
- หมู่บ้านของนักเรียนมีชื่อว่าอย่างไร  ทำไมถึงตั้งชื่อนี้ ?
- นักเรียนคิดว่าหมู่บ้านของตนเองกับเพื่อนเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
- หมู่บ้านของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

เครื่องมือคิด
-
 Brainstorms ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- Round Robin ข้อมูลที่ไปศึกษาเกี่ยวกับหมู่บ้าน
- Show and Share แผนที่หมู่บ้าน
-  Wall Thinking การ์ตูนช่องหมู่บ้าน

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- ข้อมูล Google Maps (Earth)

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูเปิด Google Maps (Earth) และให้นักเรียนดูและช่วยกันบอกชื่อหมู่บ้าน จังหวัดที่ตนเองอยู่ เพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “หมู่บ้านของนักเรียนชื่ออะไร ทำไมถึงตั้งชื่อนี้ ? จากบ้านมาโรงเรียนเป็นระยะทางเท่าไหร่ เดินทางมาอย่างไร ใครมาส่ง ?
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
ใช้
นักเรียนวาดภาพแผนที่บ้านของตนเอง
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
เชื่อม
- นักเรียนนำเสนอแผนที่บ้านของตนเอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ฟังจาการนำเสนอ
ชง
-ครูให้นักเรียนไปศึกษาข้อมูล จากการสอบถามผู้ปกครอง ผู้รู้ในหมู่บ้านตนเองเช่น จำนวนครอบครัว อาชีพ สถานที่สำคัญในชุมชน  ฯลฯ
-นักเรียนหาสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นหมู่บ้านของตนเอง เช่น คุณครูเล่ายกชื่อตัวอย่างชื่อหมู่บ้านตนเอง คือบ้านขี้ตุ่น คุณครูจะมีต้นขี้ตุ่นมาให้นักเรียนสังเกต
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น

วันพุธ (1 ชั่วโมง)
เชื่อม
- ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอหมู่บ้านของกลุ่มตนเอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม
ใช้
นักเรียนวาดภาพการ์ตูนช่องหมู่บ้าน
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
เชื่อม
- นักเรียนนำเสนอผลงานภาพการ์ตูนช่องหมู่บ้านของตนเอง
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากการฟังนำเสนอ
ศุกร์ (ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับหมู่บ้านที่ตนเองอยู่ เช่น จำนวนครอบครัว อาชีพ สถานที่ในชุมชน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อหมู่บ้านของตนเองร่วมกัน
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- ภาพการ์ตูนช่องหมู่บ้านเรา
- วาดภาพแผนที่บ้านของตนเอง
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถอธิบายที่ตั้งของหมู่บ้าน และสามารถบอกเส้นทางไปหมู่บ้านตนเองให้ผู้อื่นเข้าใจได้

ทักษะ
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
สามารถค้นหาข้อมูลจากการสอบถาม ครูผู้ปกครองหรือผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองสนใจ

คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
-ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่าภาพชิ้นงาน


กิจกรรมคู่ขนาน "เพาะต้นอ่อนทานตะวัน" รอบที่ 2 

พี่ๆป.1 ได้ลงมือทำด้วยตนเองค่ะ


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 4 พี่ๆป.1 ได้เห็นและเรียนรู้จักแผนที่ตั้งของหมู่บ้านตนเอง ผ่าน Google Maps (Earth) ขณะที่ดูแผนที่ตั้งหมู่บ้านนั้น พี่ๆ ป.1 คุณครูครับ/ค่ะ จริงๆแล้วเราน่าจะอยู่บนโลกนะคะ ไม่ใช่ในโลกหรือเปล่าค่ะ เด็กๆ ตื่นเต้นกับการดูแผนที่ทุกๆมุมที่คุณครูเปิดให้ดู เริ่มจากหมู่บ้าน ไปอำเภอ จังหวัด ประเทศและรอบโลก พี่ๆ ป.1 สามารถเขียนแผนที่บ้านของตนเอง และบอกคร่าวๆ ได้ว่าระยะทางจากบ้านมาโรงเรียนประมาณกี่กิโลเมตร และสัปดาห์นี้พี่ๆ ป.1 ได้ร่วมกันเพาะต้นอ่อนทานตะวัน รอบที่ 2 ซึ่งพี่ๆป.1 บอกว่าครั้งแรกคุณพ่อคุณแม่มาทำเป็นตัวอย่างให้กับพวกเรา รอบนี้พวกเราก็ต้องทำเองได้แล้วครับ/ค่ะ

    ตอบลบ