เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และตระหนักเห็นคุณค่าของวิถีพื้นถิ่น เคารพ ยอมรับความแตกต่างภายในชุมชน ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Week2

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้สามารถตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้ /อยากเรียนรู้ ได้อย่างน่าสนใจ

Week
Input
Process
Output
Outcome


2
23 -27 พ.ค.59
โจทย์ : 
สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้
Mind Mapping ก่อนเรียน

คำถาม
นักเรียนรู้อะไรบ้างและอยากเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับหน่วย “วิถีบ้านเฮา ” ?

เครื่องมือคิด
-
 Brainstorms ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำ
- Think Pair Share สิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้
- Mind Mapping ก่อนเรียน
-  Wall Thinking ภาพประกอบชื่อหน่วย “วิถีบ้านเฮา”
- Show and Share นำเสนอภาพแผนภูมิจากการสัมภาษณ์

ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน
- พนักงานโรงเรียน (คุณป้า คุณลุง)

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
- บรรยากาศภายในชั้นเรียน
- บทสัมภาษณ์

วันจันทร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “บ้านเกิดแต่ละคนอยู่ที่ไหน ? ทำไมต้องมาอยู่ที่นี่ ?
เชื่อม
ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
ชง
- ครูให้นักเรียนเล่าเกี่ยวกับหมู่บ้านของตนเอง
/หรือบุคคลเช่น น้อง เพื่อน พี่ ในโรงเรียนที่มาจากหมู่บ้านเดียวกัน
- แบ่งกลุ่มนักเรียน 5 กลุ่ม สัมภาษณ์คุณครู คุณป้า คุณลุง พนักงานในโรงเรียนเกี่ยวกับบ้านเกิด ชุมชนที่มาพร้อมบันทึกสมุดเล่มเล็ก
เชื่อม
แต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปและทำภาพแผนภูมิจากการสัมภาษณ์
ใช้
นักเรียนแต่ละกลุ่มทำภาพแผนภูมิจากการสัมภาษณ์
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “เราจะมีวิธีการนำเสนอข้อมูลให้น่าสนใจได้อย่างไร?
เชื่อม
-ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอภาพแผนภูมิจากการสัมภาษณ์คุณลุง คุณป้า พนักงานในโรงเรียน
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกันจากกิจกรรมที่ได้ทำ
วันพุธ ( 1 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนรู้อะไรบ้างและอยากเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับหน่วย “วิถีบ้านเฮา ?
เชื่อม
- ครูและนักเรียนช่วยกันขมวดสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ ใช้เครื่องมือ Think pair share
- นักเรียนช่วยกันเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากเรียนรู้ลงในชาร์ตแผ่นใหญ่
ใช้
นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและอยากเรียนรู้
วันพฤหัสบดี (1 ชั่วโมง)
ชง
ครูเขียน Mind Mapping หน่วย “วิถีบ้านเฮา” บนกระดาน ให้นักเรียนช่วยกันบอกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้าน
เชื่อม
- ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
- นักเรียนแต่ละคนเขียนสรุป Mind Mapping ก่อนเรียน
วันศุกร์ (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “ตลอดทั้งสัปดาห์ได้เรียนรู้อะไรบ้าง”
เชื่อม
- ครูและนักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
- นักเรียนแต่ละคนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้
- พูดคุยแสดงความคิดเห็นร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ทำตลอดทั้งสัปดาห์

ชิ้นงาน
- เขียนสิ่งที่รู้แล้วสิ่งที่อยากเรียนรู้
- วาดภาพ Mind Mapping ก่อนเรียน
ภาพแผนภูมิจากการสัมภาษณ์
- สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ 
เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องที่อยากเรียนรู้สามารถตั้งคำถามและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้ /อยากเรียนรู้ ได้อย่างน่าสนใจ

ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
- คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการดูคลิป รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของตนเองได้
- คิดสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้
คุณลักษณะ
:
- เคารพ สิทธิ หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่ตนเองมี เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ตัวอย่างภาพชิ้นงาน

ภาพกิจกรรมคู่ขนาน "เพาะต้นอ่อนทานะวัน"


1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์ที่ 2 คุณครูพี่ป.1 มีโอกาสเดินตอนเช้าดูฟาร์มไปจนถึงด้านหลังโรงเรียนติดกับลำน้ำมาศ เมื่อไปถึงพี่ป.1 เห็นว่าน้ำนั้นแห้งจนแทบจะไม่มีน้ำเลย ครูถามว่า “พี่ป.1 คิดว่าเกิดอะไรขึ้น จะทำอย่างไรต่อไป” พี่โชว์ : น้ำแห้งเพราะมีแดดแรงครับ พี่ฟอร์ด : เป็นเพราะพระอาทิตย์ดูดน้ำขึ้นไปแล้วสักพักจะกลายเป็นไอ ทำให้มีฝนตกลงมา น้ำก็จะเต็มเหมือนเดิมครับ พี่ต้นกล้า : เราต้องใช้น้ำประหยัดมากขึ้นครับ เดี๋ยวจะไม่มีน้ำใช้ครับ และช่วงบ่ายวันจันทร์ และอังคาร พี่ป.1 ๆ ได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่ตนเองรู้และ สิ่งที่อยากเรียนรู้ อย่างเช่น พี่โอบอ้อม : ในลำปลายมาศมีรถไฟวิ่งผ่านค่ะ พี่มินทร์ : บ้านหนองโดนตอนเช้าจะมีแม่ค้าขายหมู่ปิ้งทุกเช้าค่ะ พี่แก้ม : ในหมู่บ้านจะทำสวนยางค่ะ พี่แป้ง : บ้านหนองโดนจะมีร้านที่ทำขนมจีนขายค่ะ พี่น้ำ : ทำไมคนในหมู่บ้านกวางงอยชอบเก็บเห็ดในป่าโคกหีบครับ ซึ่งเด็กๆ สามารถที่จะสื่อสารบอกเล่าตามความเข้าใจของตนเองให้กับเพื่อน ๆ และคุณครูได้ฟัง เป็นอย่างดี ในวันพฤหัสดี พี่ๆป.1 และผู้ปกครองได้มาทำเรือนเพาะต้นอ่อนทานตะวัน หน้าห้องดนตรีใหม่ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมคู่ขนานใน Quarter นี้ค่ะ

    ตอบลบ