เป้าหมาย (Understanding Goal)

เป้าหมายหลัก (Understanding Goal):นักเรียนเข้าใจ และตระหนักเห็นคุณค่าของวิถีพื้นถิ่น เคารพ ยอมรับความแตกต่างภายในชุมชน ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

Week11

เป้าหมายรายสัปดาห์ : นักเรียนเข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม


Week
Input
Process
Output
Outcome

11
25-29 ก.ค.
59

โจทย์ :
สรุปองค์ความรู้
- นิทรรศการ
- ละคร

คำถาม
  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างใน Quarter นี้?
- นักเรียนจะเผยแพร่องค์ความรู้ หน่วยการเรียนรู้Quarter นี้ ให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างไร?
- นักเรียนทำ สิ่งใดได้ดี และสิ่งที่อยากพัฒนาต่อ เพราะเหตุใด?

เครื่องมือคิด  
- Brainstorms ระดมความคิดเห็นสิ่งที่ได้เรียนรู้
-  Round Robin สิ่งที่ทำได้ดีแล้วและควรพัฒนา
- Show and Share นำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter 1/59
- Mind Mapping หลังเรียน
- Wall Thinking
ผู้ร่วมสร้างการเรียนรู้
- ครู
- นักเรียน

สื่อ / แหล่งเรียนรู้
บรรยากาศภายในชั้นเรียน
จันทร์ ( 2 ชั่วโมง)
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนกิจกรรมของสัปดาห์ที่ผ่านมา
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้
“วิถีบ้านเฮา”?
เชื่อม
 ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านมา
ใช้
นักเรียนสรุปองค์ความรู้หลังเรียนในรูปแบบ Mind Mapping
วันอังคาร (2 ชั่วโมง)
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนจะนำเสนอความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ “วิถีบ้านเฮา” ให้ผู้อื่นเรียนรู้ร่วมได้อย่างไร
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน หน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้
ใช้
ครูและนักเรียนออกแบบวางแผนนำเสนอองค์ความรู้ผ่านการนำเสนองาน  การเล่นละคร  เพลง ฯลฯ
วันพุธ (ชั่วโมง)
ใช้
ครูและนักเรียนซ้อมนำเสนอองค์ความรู้ผ่านการนำเสนองาน การเล่นละคร เพลง ฯลฯ
วันพฤหัสบดี ( 1 ชั่วโมง)
ใช้
นักเรียนนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ใน Quarter นี้ผ่านการนำเสนองาน การเล่นละคร เพลง  ฯลฯให้ครูและเพื่อนๆได้รับชม
เชื่อม
ครูและนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ใน Quarter นี้
วันศุกร์ (3 ชั่วโมง)
ชง
ครูถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนสามารถทำอะไรได้ดีแล้วและอะไรที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนรู้ใน Quarter นี้
เชื่อม
ครูและนักเรียนพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ทำได้ดีแล้ว  สิ่งที่ควรพัฒนา
ใช้
นักเรียนแต่ละคนเขียนประเมินตนเอง
ชง
ครูใช้คำถามกระตุ้นคิด เช่น
1.นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในสัปดาห์นี้และเรียนรู้อย่างไร
2.ความรู้ความเข้าใจในสัปดาห์นี้มีอะไรบ้าง
3.นักเรียนเจอปัญหาอะไรและมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร
4.นักเรียนรู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมที่ทำในสัปดาห์นี้
5.นักเรียนจะนำความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไร
6.นักเรียนจะทำอะไรในสัปดาห์ต่อไป
เชื่อม
- นักเรียนร่วมกันสะท้อนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
- นักเรียนสรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์

ภาระงาน :
นำเสนอความเข้าใจหลังเรียน
จัดนิทรรศการสรุปและเผยแพร่องค์ความรู้
-พูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดทั้ง Quarter
ชิ้นงาน :
- Mind Mapping การ์ตูนช่องหรือบรรยาย สรุปองค์ความรู้หลังเรียน
- สรุปสิ่งที่ทำดีแล้ว และสิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม
สรุปการเรียนรู้รายสัปดาห์
ความรู้ :
เข้าใจและสามารถสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจ สะท้อนแง่มุมที่หลากหลาย และนำสิ่งที่เรียนรู้ไปปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
ทักษะ :
ทักษะชีวิต
เลือกใช้เครื่องมือในการคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
ทักษะการคิดสร้างสรรค์
 คิดสร้างสรรค์ชิ้นงาน/เพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
ทักษะการจัดการข้อมูล
สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้
ทักษะการสื่อสาร
 อธิบายสิ่งที่ตัวเองเข้าใจและเรียนรู้ได้อย่างมีเหตุผลและน่าสนใจ
ทักษะการอยู่ร่วมกัน
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเรียนรู้ร่วมกับคนอื่นได้

คุณลักษณะ :
- เคารพ สิทธิ  หน้าที่ เห็นคุณค่าและเชื่อมโยงความคิดเห็นของตนเองและผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  
  - มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นในการทำงาน
  - กระตือรือร้นในการเรียนรู้
  - มีจิตอาสาในการทำกิจกรรมต่างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือ แบ่งปัน 
- ยินดีและพอใจในสิ่งที่
ตัวอย่างภาพกิจกรรม


ตัวอย่างภาพชิ้นงาน1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้ใน Q.1/59 พี่ๆป.1 ร่วมกันคิด ร่วมกันทำในการแสดงละคร เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ตลอด 11 สัปดาห์ ซึ่งมีเวลาในการซ้อมละคร เพียงแค่ 3 วัน เท่านั้น วันแรกก็เกิดปัญหาตั้งแต่การเลือกตัวละครแต่ละตัว แต่พี่ๆ ป.1 ก็สามารถที่จะพูดคุยทำความเข้าใจและยอมรับกัน ร่วมกันวางโครงเรื่อง จากนั้นได้เริ่มซ้อมกันเอาจริงเอาจัง ทุกครั้งที่พี่ๆป.1 เล่นเสร็จ ทั้งคุณครูและพี่ๆ เองเรามานั่งพูดคุยต่อเติมให้กันและกัน จนถึงวันแสดงจริง พี่ๆป.1 ให้ความร่วมมือในการแสดงละครเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้กับคุณครู ผู้ปกครองและพี่ๆชั้นอื่น เห็นความตั้งใจ มุ่งมั่นของทุกคน สามารถทำออกมาได้ดีทีเดียวค่ะ

    ตอบลบ